News‎ > ‎

การขับเคลื่อน DLIT สพม.29

posted Jun 18, 2015, 9:00 PM by PRASERT CHAISANG   [ updated Jul 6, 2015, 1:43 AM by Unknown user ]
บรรยากาศการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายเพื่อ
  1. สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและศักยภาพการดำเนินการของโรงเรียน
  2. วางแผนนำครูสอนดีอย่างน้อย 2 คน/วิชา จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ตหรือผลิตวิดีโอ หรือเป็นครูต้นแบบ
  3. จัดให้โรงเรียนมีการสื่อสาร/จัดการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบและแลกเปลี่ยนเทคนิคในการดำเนินการ
  4. การบริหารจัดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ตลอดทั้งการจัดกลุ่มการสื่อสาร
   

Comments